společnosti SIESTA CLOUD s.r.o., IČO: 07491441, se sídlem Konopišťská 739/16, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301961 (dále jen „Provozovatel“) jakožto provozovatele webových stránek na adrese www.prague-stay.com (dále jen „Web“) upravující užívání Webu ze strany návštěvníků (dále jen „Návštěvník“) a poskytování služby zprostředkování nabídek služeb třetích stran prezentovaných na Webu (dále jen „Služba zprostředkování“).

(dále jen „Podmínky“)

1. PŘEDMĚT PODMÍNEK

1.1. Provozovatel v souladu s těmito Podmínkami umožňuje Návštěvníkům užívat Web tak, aby mohli zobrazovat jeho obsah a procházet Nabídky Služeb třetích stran (dále jen „Poskytovatelé“) prezentované na Webu (dále jen „Nabídka Služby“). Provozovatel Návštěvníkům zároveň prostřednictvím Webu automatizovaně poskytuje Službu zprostředkování.

1.2. Užíváním Webu se Návštěvník zavazuje tyto Podmínky dodržovat.

2. NABÍDKY SLUŽEB NA WEBU

2.1. Nabídka Služby zahrnují zejména nabídky ubytování, kulturních akcí a souvisejících volnočasových služeb.

2.2. Nabídky Služeb formulují a na Web uveřejňují jednotliví Poskytovatelé; Provozovatel za Nabídky Služeb a jejich obsah (zejména správnost, aktuálnost) nenese odpovědnost.

2.3. Smlouva o poskytnutí služby dle Nabídky Služby je vždy uzavírána mezi Návštěvníkem a Poskytovatelem, a služby nabízené v rámci Nabídky Služeb poskytují příslušní Poskytovatelé, nikoli Provozovatel. Podmínky poskytování služeb Poskytovatele stanoví každý Poskytovatel. Provozovatel zejména neodpovídá za vady služeb Poskytovatele, tyto je nutno uplatňovat přímo u daného Poskytovatele.

3. SLUŽBA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

3.1. Služba zprostředkování spočívá v tom, že Provozovatel automatizovaně prostřednictvím elektronického formuláře u každé zveřejněné Nabídky Služeb umožní Návštěvníkovi zvolit požadovaný termín poskytnutí služby, a následně automatizovaně přesměruje Návštěvníka na webovou stránku Poskytovatele nebo třetí strany, na které Návštěvník může uzavřít smlouvu o poskytnutí zvolené služby s Poskytovatelem (dále jen „Rezervační web“).

3.2. Okamžikem vyplnění a odeslání elektronického formuláře pro zvolení požadovaného termínu poskytnutí služby u Nabídky Služby je mezi Návštěvníkem a Provozovatelem uzavřena smlouva o službě zprostředkování (dále jen „Smlouva o zprostředkování“), jejíž obsah je určen těmito Podmínkami.

3.3. Samotnou reakcí Návštěvníka na Nabídku Služby prostřednictvím Webu nedochází k uzavření smlouvy o poskytnutí služby mezi Návštěvníkem a Poskytovatelem. Provozovatel negarantuje uzavření smlouvy o službě s Poskytovatelem.

3.4. Veškeré údaje, které Návštěvník uvádí do elektronických formulářů na Webu, musí být aktuální, úplné a pravdivé. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou Návštěvníkovi zadáním údajů, které nesplňují výše uvedené.

3.5. Provozovatel může zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytnutí služby dle Nabídky Služby i druhé straně, tj. Poskytovateli.

3.6. Návštěvník, který je spotřebitelem (tzn. je fyzickou osobou a užívá Web a Službu zprostředkování mimo svou podnikatelskou činnost nebo výkon povolání) výslovně souhlasí s tím, aby mu Služba zprostředkování byla poskytnuta ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o zprostředkování podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a bere na vědomí, že z toho důvodu nemá právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

4. PLATBY A AFFILIATE PROGRAMY

4.1. Návštěvníci mohou Web a Službu zprostředkování využívat bezplatně. Návštěvník nese vlastní náklady na přístup k Webu (zejména náklady internetového připojení).

4.2. Provozovatel se účastní tzv. Affiliate Programů třetích stran provozujících Rezervační weby (např. booking.com, getyourguide.com nebo viator.com). V případě, že Návštěvník využije Službu zprostředkování a následně prostřednictvím Rezervačního webu uzavře smlouvu o poskytnutí služby s Poskytovatelem, dostane Provozovatel od třetí strany provozující Rezervační web drobnou provizi z částky zaplacené Návštěvníkem Poskytovateli za poskytnutí služby. Provizi poskytuje Provozovateli přímo Poskytovatel, resp. provozovatel Rezervačního webu, Návštěvník není povinen v této souvislosti Provozovateli nic platit.

5. PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

5.1. Návštěvník se zavazuje využívat Web a jeho funkce, včetně Služby zprostředkování, výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami. Návštěvník není oprávněn využívat Web k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Podmínky. Návštěvník především nebude:

5.1.1. při užívání Webu nebo v důsledku toho zasahovat do práv třetích stran, Provozovatele nebo ostatních Návštěvníků,

5.1.2. neoprávněně zasahovat do Webu, pokoušet se získat přístup k Webu nebo jeho funkcím jiným způsobem než prostřednictvím příslušného rozhraní,

5.1.3. jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do softwaru zajišťujícího chod Webu, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn,

5.1.4. užívat Web způsobem, který by ho mohl poškodit nebo ztížit jeho chod (včetně zásahu do hardware, na kterém je Web zprovozněn),

5.1.5. kopírovat jakýkoli obsah Webu včetně Nabídek Služeb, využívat Web nebo jeho obsah ke komerčním účelům bez předchozího souhlasu Provozovatele,

5.1.6. využívat Web k zasílání nevyžádaných zpráv, škodlivých počítačových programů a dalšího nelegálního či obtěžujícího obsahu,

5.1.7. tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

6. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

6.1. Web a jeho obsah zahrnuje nehmotné statky chráněné jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, nebo jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem (např. ochranné známky, databáze a další) (dále společně jen „Chráněné statky“). Provozovatel poskytuje Návštěvníkovi bezúplatnou licenci k užití Chráněných statků, a to pouze pro účely zobrazování a prohlížení Webu a jednotlivých Nabídek Služeb online a využívání Služby zprostředkování a dalších funkcí Webu v souladu s těmito Podmínkami pro osobní potřebu, tak, jak jsou dostupné v tom kterém konkrétním čase. Licence je nevýhradní, poskytnuta na dobu užívání Webu Návštěvníkem (nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k jednotlivým Chráněným statkům), pro užívání v souladu s těmito Podmínkami a odpovídajícími způsoby. Licence se poskytuje bez územního omezení. Návštěvník nesmí poskytnout podlicenci ani postoupit licenci na třetí stranu.

6.2. Návštěvník nesmí Chráněné statky jakkoli měnit nebo do nich jinak zasahovat, zpracovávat je, spojovat je s jinými díly ani je zařazovat do děl souborných. Návštěvník nesmí vytvářet rozmnoženiny Chráněných statků.

6.3. Vylučují se veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Návštěvníka, které je možné dohodou stran vyloučit.

7. ODPOVĚDNOST

7.1. Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Web byl dostupný a funkční. Návštěvník však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Web nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Návštěvníkovi z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Webu.

7.2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu a funkcí Webu. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky se vztahují i na aktualizovaný Web. Návštěvník není oprávněn změny odmítnout, neboť Provozovatel Web zpřístupňuje v režimu „as is“ („tak, jak je“). Návštěvník má však možnost kdykoli ukončit užívání Webu.

7.3. Provozovatel neposkytuje jakékoli záruky ohledně Webu, jeho funkčnosti a dostupnosti, způsobilosti plnit konkrétní účel ani jeho obsahu. Web je poskytován „as is“ („tak, jak je“) a případná nefunkčnost, nedostupnost nebo vady v obsahu Webu nezakládají Návštěvníkovi práva z vadného plnění.

7.4. Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Webu přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Webu a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

8. PODPORA

8.1. V případě potíží s Webem nebo jeho funkcemi (nedostupnost, nefunkčnost) může Návštěvník kontaktovat Provozovatele za účelem řešení problému, a to prostřednictvím e-mailu: help@siesta.cloud

8.2. Provozovatel bude Návštěvníka informovat o výsledku řešení jeho požadavku e-mailem poskytnutým pro tento účel Návštěvníkem.

8.2. Výše uvedený e-mail může Návštěvník využít i v případě oznámení podezření, že Web nebo jeho obsah zasahuje do práv jiné osoby nebo jinak porušuje právní předpisy.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Návštěvník bere na vědomí, že v souvislosti s užíváním Webu a poskytnutí Služby zprostředkování bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na Webu.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Návštěvník může kdykoli ukončit užívání Webu.

10.2. Provozovatel může kdykoli odmítnout Návštěvníkovi poskytnutí Služby zprostředkování, nebo mu znemožnit užívání Webu, a to zejména v případech, kdy Návštěvník poruší tyto Podmínky nebo právní předpisy v souvislosti s užíváním Webu. Návštěvníkovi z toho neplynou vůči Provozovateli žádné nároky.

10.3. Smlouva o zprostředkování je jednorázová a skončí splněním, jakmile Provozovatel poskytne Službu zprostředkování (tj. přesměruje Návštěvníka na Rezervační web).

10.4. Smlouvu o zprostředkování lze uzavřít v českém jazyce, a Provozovatel uchovává elektronické záznamy o jejich uzavření za podmínek popsaných v Informacích o zpracování osobních údajů.

10.5. Provozovatel není ve vztahu k Návštěvníkovi, který je spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.6. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.7. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Změny Podmínek nemají vliv na již uzavřené Smlouvy o zprostředkování. Pokud Návštěvník se změnou Podmínek nesouhlasí, má možnost kdykoli okamžitě ukončit užívání Webu.

10.8. Vylučuje se použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

10.9. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů budou příslušné soudy České republiky, místní příslušnost bude určena dle sídla Provozovatele, ledaže soudní příslušnost nelze dle právního předpisu sjednat odchylně od právního předpisu.

10.10. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.04.2022.