Vojtěch Náprstek (1826 – 1894)

Vojtěch Náprstek byl známý vlastenec, národopisec, mecenáš a především člověk, který miloval pokrok. V roce 1848 se Vojtěch Náprstek účastnil revolucí v Praze a ve Vídni, kde studoval práva. Poté, co byly obě revoluce potlačeny, se rozhodl na čas odejít do Spojených států. Zde prožil 10 let, během nichž vykonával různá povolání a mimo jiné se podílel na vládní expedici k Indiánům kmene Dakota. Po návratu do vlasti v roce 1858 bylo jeho cílem změnit český národ v moderní společnost, která by se vyrovnala ostatním vyspělým národům. Rodinný pivovar U Halánků na dnešním Betlémském náměstí, který vlastnila jeho ovdovělá matka, přetvořil v centrum české inteligence, v jehož rámci propagoval emancipaci žen, šířil pokrok v domácnostech a rozvíjel osvětovou činnost. V roce 1862 zde založil České průmyslové muzeum, do jehož sbírek přispívali kromě Náprstka také cestovatel Emil Holub, zoolog Antonín Frič, jazykovědec Bedřich Hrozný a mnozí další. Postupem času se z muzea, jež mělo lidem přinášet praktické ukázky pokroku, stalo muzeum národopisné, pro které musel v roce 1866 Náprstek nechat postavit novou budovu, jež nese jeho jméno dodnes – Náprstkovo muzeum. Ve své závěti odkázal své osobní sbírky čítající 46 000 svazků knih a 18 000 fotografií tomuto muzeu. Pokrokovost Vojtěcha Náprstka se projevila i po jeho smrti, neboť projevil zájem být zpopelněn, což v té době rakousko-uherské zákony neumožňovaly. Jeho ostatky tak byly zpopelněny v sousedním Sasku. Vojtěch Náprstek je také zakladatelem Klubu českých turistů (1888). 

Go Up