1031- 1306
Přemyslovci

Český královský rod, který vládl v českém vévodství a později v českém království a Markrabství moravském. Počátky dynastie sahají až do 9. století, kdy vládli na malém území kolem Prahy, obývaném českým kmenem západních Slovanů. Postupně dobyli oblast Čech. Byli jednou z nejmocnějších dynastií ve střední Evropě 13. století.

1212
Zlatá bula sicilská

Zlatá bula sicilská je dekret vydaný Fridrichem II., císařem Svaté říše římské, v Basileji roku 1212, který potvrdil královský titul získaný Přemyslem Otakarem I. a udělil jemu a jeho dědicům titul českého krále. Království zajišťovalo výjimečné postavení Čech v rámci Svaté říše římské.

1306 - 1437
Lucemburkové

Vládnoucí rod který vystřídal Přemyslovce na trůnu. Výrazně rozšířili české země. Karel IV. byl v roce 1346 zvolen římským císařem a téhož roku českým králem. Svou moc využil ke konsolidaci českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna česká.

od roku 1415
Husitství

Husitství, někdy také husitská revoluce, označuje nábožensky – a v jistých ohledech i národnostně, sociálně a politicky – motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve. Husitství se zrodilo z okruhu stoupenců Jana Husa, po jehož upálení se masově rozšířilo v českém království i Moravském markrabství. Husité byli jedni z nejvýznamnějších předchůdců protestantské reformace, která o sto let později zachvátila západní Evropu.

1471 - 1596
Jagelonci

Období královské dynastie s polskými králi. Jagelonci vládli v několika středoevropských zemích včetně zemí českých. Za hlavní sídlo zvolili Polsko. Vladislav II. , původem z Polska, se stal uherským a českým králem v pouhých patnácti letech.

1526 - 1918
Habsburkové

Habsburská monarchie se v následujících staletích rozrostla v samostatnou evropskou mocnost. Pokusy českých protestantských reformačních stavů o vybudování autonomní konfederace byly zmařeny v bitvě na Bílé hoře roku 1620 a správa byla centralizována do Vídně.

1552 - 1612
Rudolf II.

Byl členem rodu Habsburků, který si zvolil Prahu za svoje sídlo. Na Rudolfův odkaz se tradičně nahlíží trojím způsobem: neúspěšný panovník, jehož chyby vedly přímo k třicetileté válce; velký a vlivný mecenáš umění severního manýrismu; a intelektuál oddaný okultnímu umění a učení, který pomohl začít to, co by se dalo nazvat vědeckou revolucí.

18. století
Osvícenství

Intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství zahrnovalo řadu myšlenek zaměřených na hodnotu lidského štěstí, snahu o poznání získané pomocí rozumu a důkazů. Je spojeno s ideály jako je svoboda, pokrok, tolerance, bratrství, ústavní vláda a oddělení církve od státu.

1914 - 1918
První světová válka

Postoj k monarchii a vládnoucí rodině se během války výrazně změnil, mj. kvůli vysokým ztrátám a drastickému zhoršení zásobování na konci války. Počáteční loajalitu vystřídal odpor k pokračujícím bojům. Ekonomický kolaps válkou vyčerpané monarchie a porážka ústředních mocností vedly na podzim 1918 k rozpadu Rakouska-Uherska.